TBSWEP

Projenin Amacı

Küresel ısınma riskini azaltacak sera gazı salınımını önlemek amacıyla tüm dünyada yenilenebilir kaynaklardan enerji çıkarma konusunda sürekli bir artış eğilimi bulunmaktadır. Fosil yakıt rezervleri sınırlıdır ve bu nedenle ülkelerin alternatif enerji kaynaklarına geçmeleri büyük önem taşımaktadır. Endişe verici diğer bir önemli konu; sanayileşme, teknoloji ve ekonomilerin hızlı büyümesi ile yüksek enerji tüketimine neden olan dünya nüfusundaki artıştır. Bu nedenle, tüm dünya ülkeleri, daha sürdürülebilir, yüksek kaliteli ve çevreye dost enerji üretmenin yollarını bulmaya çalışmaktadırlar. Bu, genç nüfusa sahip dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Türkiye için bir istisna değildir. Türkiye’nin nüfusunun önümüzdeki birkaç on yıl içinde önemli ölçüde büyümesi beklenmektedir. Bu büyüme ve Türkiye’nin 2023 kalkınma planları ile birlikte ülke, bu hedefleri gerçekleştirmek için kesinlikle daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. 2023 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi içerisindeki payının en az %30 olması hedefinin sağlanabilmesi için de bir yandan yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi artırılmalı ve diğer yandan yeni kaynakların devreye sokulması gerekmektedir.

Bilindiği gibi, Türkiye’nin enerjisinin yaklaşık % 74’ü, ülkenin mevcut bütçesinin en büyük payını oluşturan ülke dışından ithal edilmektedir. Yabancı enerjiye olan bu bağımlılığın azaltılması, ülkenin refahı ve rekabet gücü açısından son derece önemlidir. Bunu başarabilmek için, en iyi seçenek yerli, alternatif ve çevre dostu enerji kaynaklarını değerlendirmektir. Son yıllarda, dünyanın pek çok yerinde daha fazla alternatif enerji kaynağı bulmak için birçok çalışma bulunmaktadır. Dalga enerjisi, dalgaların dalga enerjisi dönüştürücüleri (DED) olarak adlandırılan makineler kullanılarak sahip oldukları büyük enerji yoğunluğunun elektriğe dönüştürülebilmesinden dolayı ana alternatif enerji kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir. DED sistemleri hem kıyı hem de açık deniz alanlarında kurulum için geliştirilmiş bir teknolojidir. Türkiye’nin coğrafi konumu, üç tarafının denizlerle çevrili olmasından dolayı, onu dalgadan enerji üretimi için potansiyel bir alan haline getirmektedir.

Bütün bu bilgiler ışığında, konu ile ilgili olarak toplanan bilgilere dayanarak proje ekibi tarafından önerilen bu araştırma projesinin temel amacı; Dalga enerji potansiyeli açısından Karadeniz’in yüksek potansiyelli bölgelerinde mevcut dalga enerji dönüştürücülerinden elde edilebilecek enerjinin (ekonomik dalga enerji potansiyeli) ve bu sistemlerin ilgili bölgedeki performanslarının belirlenmesidir. Bu ana amaç doğrultusunda bu proje önerisinin hedefleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • İlgili bölgede seçilen istasyonlarda teorik dalga enerji potansiyelinin ortaya çıkartılması
  • Seçilen dalga enerji dönüştürücüleri tarafından üretilebilecek ekonomik dalga enerji potansiyelinin belirlenmesi
  • Seçilen istasyonlarda kurulacak dalga enerji dönüştürücü sistemlerinin kapasite faktörleri / verimliliklerinin (etkinliklerinin) belirlenmesi
  • Dalga enerji dönüştürücülerinin kurulabilecekleri optimum derinliklerin belirlenmesi.