TBSWEP

Projenin Amacı

Tüm dünyada elektrik enerjisi tüketimi, endüstriyel gelişmelere, gelişen teknoloji ve üretim tekniklerine, ekonomik kalkınmaya, artan nüfus ve refah seviyesine bağlı olarak hızlı bir şekilde artmaktadır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansının 2011 yılı raporuna göre, dünya nüfusu 1950’den beri 2,5 kat artış gösterirken buna paralel olarak enerji talebi de 2011 yılına gelindiğinde 7 kat artış göstermiştir. Bu, her ülkede kişi başı elektrik tüketiminin de hızlı bir şekilde arttığı anlamına gelmektedir. Bundan dolayı, bütün ülkeler talepteki bu artışın karşılanabilmesi için tükenmeyen, yeterli, kaliteli, güvenilir, ekonomik, çevre ve insan sağlığına duyarlı vb. niteliklerde mevcut ve yeni arayışlar içerisine girmişlerdir. Türkiye için aynı durumun gözlemleneceği, gelecek yıllardaki yüksek büyüme oranı hedefleri ve Vizyon 2023 hedefleri ile genç ve artan nüfusun gelecek enerji tüketiminin hızlı bir şekilde artacağı öngörüsünü desteklemektedir.

Bilindiği üzere, ülkemiz enerji bakımından önemli derecede (yaklaşık %74) dışa bağımlı bir ülke konumundadır ve ülkemizin cari açığındaki en büyük pay sahibi bu ithal enerjidir. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması görüldüğü gibi ülke refahımız ve rekabet edebilirliğimiz için son derecede önemlidir. Bunun için, en önemli seçenek veya çözüm, yerli, yenilenebilir, alternatif ve çevre dostu enerji kaynaklarının devreye sokulmasıdır. Bütün dünya ülkeleri, yakın zamanda tükenecek fosil kökenli enerji kaynaklarının yerine yerli olan yenilenebilir enerji kaynaklarını önemli derecede kullanmaya ve bunlarla birlikte alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi üzerine önemli çalışmalar yapmaya ve adımlar atmaya başlamışlardır.

Dalga enerjisi, tüm dünyada temel alternatif enerji kaynaklarından biri olarak görülmektedir. Son yıllarda dalgadan elektrik elde edilmesine ve dalga enerji kaynak potansiyelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  Üç tarafı denizlerle çevrili ve Marmara Denizi dışındaki açık deniz kıyılarının uzunluğu yaklaşık 8210 km olan ülkemizin de önemli bir dalga enerji potansiyeline sahip olabileceği aşikardır. Bütün bunların ışığında bu çalışma, Türkiye’nin alternatif bir dalga enerji kaynağı olabileceği düşüncesi ile Karadeniz’in güney-batı kıyı sahillerinin sahip olabileceği dalga enerji potansiyelinin ortaya çıkartılmasını amaçlamıştır. Proje çalışanlarının önerilen konudaki mevcut bilgi birikimlerinden yararlanarak gerçekleştirilecek olan bu araştırma projesinin temel ve alt hedefleri aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 • Karadeniz’in güney-batı sahili için yüksek çözünürlüklü ve doğrulukta bir açık deniz ve yakın kıyı dalga tahmin modeli geliştirilmesi (Ana Hedef 1)
  • Sayısal modelin sayısal kalibrasyonunun yapılması
  • Sayısal modelin fiziksel kalibrasyonunun yapılması
  • Sayısal modelin açık deniz kaynak ifadelerinin ayarlanabilir parametrelerinin ilgi alanına uyarlanması
  • Sayısal modelin yakın kıyı kaynak ifadelerinin ayarlanabilir parametrelerinin ilgi alanına uyarlanması
  • Sayısal modelin doğrulanması
 • Yüksek alansal ve zamansal çözünürlüklü bir dijital veri tabanı türetilmesi (Ana Hedef 2)
  • 1979-2009 yılları arası simülasyonlar
 • Karadeniz’in güney-batı sahilleri için dalga gücü atlasının oluşturulması (Ana Hedef 3)
  • 31 yıl boyunca 1979 – 2009 yılları arası için dalga gücünün yıllık ortalama alansal haritaların türetilmesi
  • 31 yıl boyunca 1979 – 2009 yılları arası için dalga gücünün mevsimlik ortalama alansal haritaların türetilmesi
  • 31 yıl boyunca 1979 – 2009 yılları arası için dalga gücünün aylık ortalama alansal haritaların türetilmesi
  • Her yıl için dalga gücünün yıllık ortalama alansal haritaların türetilmesi
  • Her yıl için dalga gücünün mevsimlik ortalama alansal haritaların türetilmesi
  • Her yıl için dalga gücünün aylık ortalama alansal haritaların türetilmesi
 • Karadeniz’in güney-batı sahillerinin dalga gücü potansiyelinin istatistiksel analizi (seçilmiş istasyonlar için) (Ana Hedef 4)
  • Dalga gücü potansiyelinin her istasyon için yıllık, mevsimlik ve aylık değişiminin irdelenmesi
  • Süreklilik analizi
  • Her istasyon için dalga gücü aşılma olasılık eğrilerinin türetilmesi
  • Her istasyon için dalga enerjisi kaynak karakterizasyonunun ortaya çıkartılması
  • Her istasyon için dalga gücü güllerinin oluşturulması
  • Ekstrem değer analizi
 • Karadeniz’in güney-batı sahillerinin dalga gücü değişkenliğinin analizi (Ana Hedef 5)
  • Değişim katsayısının irdelenmesi
  • Aylık değişkenlik indeksinin irdelenmesi
  • Mevsimsel değişkenlik indeksinin irdelenmesi
  • Dalga enerjisi toplam potansiyelinin (rezervinin) belirlenmesi
  • Dalga enerjisi keşfedilebilir potansiyelinin (rezervinin) belirlenmesidir.
 • Bazı uyarılar şu şekilde sıralanabilmektedir:
   • Bu çalışmada tüm Karadeniz’i içeren bir model geliştirilmiş ve 1979 – 2009 yılları arası için rüzgar ve dalga parametreleri biriktirilmiştir.
   • Ayrıca, Karadeniz’in güney batı sahillerine odaklanan iç içe geçmiş karelajlı bir model sistemi geliştirilmiş ve bu bölgedeki üç alt karelaj (domain) Sinop (SD1), Filyos (SD2) ve Karaburun (SD3) için 1979 – 2009 yılları arası için rüzgar ve dalga parametreleri biriktirilmiştir.
   • Tüm Karadeniz’i içeren Ana karelaj (domain) için modelin hesaplamalı zaman aralığı 30 dakika ve alansal çözünürlüğü her iki yönde üniform olacak şekilde 1/15°x1/15° ayarlanmıştır. Bütün alansal ve istasyon bazlı çıktılar 30 dakikalık bir zamansal çözünürlükte biriktirilmiştir.
   • İç içe geçmiş karelajlı (Nested grid) model sistemine dayanan Sinop karelajı (SD1 Domain) için modelin hesaplamalı zaman aralığı 10 dakika ve alansal çözünürlüğü her iki yönde üniform olacak şekilde 0,00625°x0,00435° ayarlanmıştır. Bütün alansal çıktı 2 saatlik ve istasyon bazındaki çıktı 10 dakikalık bir zamansal çözünürlükte biriktirilmiştir. Dolayısıyla, ana karelajdaki atlas istatistiğindeki haritalar 2 saatlik ve istasyon bazlı değerlendirmeler 10 dakikalık biriktirilen veriye dayanarak çıkartılmıştır.
   • İç içe geçmiş karelajlı (Nested grid) model sistemine dayanan Filyos karelajı (SD2 Domain) için modelin hesaplamalı zaman aralığı 30 dakika ve alansal çözünürlüğü her iki yönde üniform olacak şekilde 0,00568°x0,00544° ayarlanmıştır. Bütün alansal çıktı 2 saatlik ve istasyon bazındaki çıktı 30 dakikalık bir zamansal çözünürlükte biriktirilmiştir. Dolayısıyla, ana karelajdaki atlas istatistiğindeki haritalar 2 saatlik ve istasyon bazlı değerlendirmeler 30 dakikalık biriktirilen veriye dayanarak çıkartılmıştır.
   • İç içe geçmiş karelajlı (Nested grid) model sistemine dayanan Karaburun karelajı (SD3 Domain) için modelin hesaplamalı zaman aralığı 20 dakika ve alansal çözünürlüğü her iki yönde üniform olacak şekilde 0,00625°x0,00435° ayarlanmıştır. Bütün alansal çıktı 2 saatlik ve istasyon bazındaki çıktı 20 dakikalık bir zamansal çözünürlükte biriktirilmiştir. Dolayısıyla, ana karelajdaki atlas istatistiğindeki haritalar 2 saatlik ve istasyon bazlı değerlendirmeler 20 dakikalık biriktirilen veriye dayanarak çıkartılmıştır.
   • GEBCO Batimetrisini kullanarak CFSR rüzgârları ile çalıştırılmış SWAN modeli, sığ su etkilerini kapsamaktadır ve bu nedenle atlas istatistikleri derin ve sığ su bölgelerinde geçerliliğini sağlamaktadır.